پرستاری

عنوان خدمت

پرستار سالمند

شروع قیمت از: 3,000,000 تومان
عنوان خدمت

پرستار کودک

شروع قیمت از: 3,000,000 تومان
عنوان خدمت

تست کرونا

شروع قیمت از: 280,000 تومان
عنوان خدمت

تزریق در محل

شروع قیمت از: 80,000 تومان

خدمات پرستاری


پرستاری


بیشتر

پرستاری