بعضاً ترجمه هایی که توسط دانشجویان و مترجمین در سطوح مختلف انجام می شود، صرفاً ترجمه تحت اللفظی و غیرحرفه ای بوده و جمله بندی روان و سلیسی ندارند. این مطلب ممکن است بدین معنا نباشد که متن شما قابل فهم نیست، بلکه بدین معناست که متن  شما قابل ارائه به مجامع معتبر داخلی و بین المللی نیست. در این حالت، بهترین و سریع ترین گزینه، واگذاری ویراستاری متن به افراد و کارشناسان خبره است.

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)